Servix noteikumi

Publiskais līgums pakalpojumu sniegšanai


Rīga, 13.09.2019.


SIA "Servix Grupa" turpmāk "Izpildītājs", kuru pārstāv valdes loceklis, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem piedāvā jebkurai juridiskai vai fiziskai personai turpmāk tekstā "Lietotājs", 

vai jebkurai juridiskai personai vai fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību neveidojot juridisku veidojumu,- turpmāk tekstā “Partneris”, piekļuvi Pakalpojumam Izpildītāja tīmekļa vietnē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem (turpmāk tekstā – Līgums).


I TERMINI UN DEFINĪCIJAS

Līgumā zemāk norādītie termini tiek izmantoti ar sekojošām nozīmēm:

• Vietne – Izpildītāja tīmekļa vietne https://www.servix.lv

• Pakalpojums – Vietnē nodrošinātais tehniskais risinājums, kura ietvaros Lietotājs var pieteikt transportlīdzekļa apkopi vai remontu, salīdzināt vairākus piedāvājumus un izvēlēties piemērotāko Partneri, bet Partneris var aplūkot Lietotāju aizpildītos Pieteikumus un izteikt savus Piedāvājumus ar mērķi iegūt jaunu pasūtījumu, veikt saraksti ar Lietotājiem, izmantot Partnera publisko profila sadaļu atpazīstamības veicināšanai.

• Lietotājs – fiziska persona vai juridiska persona, kas piekrīt šī Līguma noteikumiem un izmanto Vietni.

• Partneris – juridiska persona vai fiziska persona - kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, neveidojot juridisku personu-, kas nodrošina transportlīdzekļu apkopi un/vai remontu, piekrīt šī Līguma noteikumiem un izmanto Vietni.

• Tarifi - maksa par Pakalpojuma izmantošanu, kā apmērs ir noteikts Vietnē un nosacījumi noteikti Līguma noteikumos.

• Piedāvājums – Partnera izteikts piedāvājums uz Lietotāja izveidoto Pieteikumu Vietnē, kas atbilst šī Līguma noteikumiem.

• Pieteikums – Lietotāja izveidots transportlīdzekļa apkopes vai remonta pieteikums Vietnē, kas atbilst šī Līguma noteikumiem.

• Reģistrācijas dati – unikāls Lietotāja vai Partnera lietotājvārds (login) un parole (password), ko izmanto, lai piekļūtu Izpildītāja Vietnei.

• Autorizācija – Lietotāja/Partnera ievadīto reģistrācijas datu analīzes process Izpildītāja serverī pēc kuras rezultātiem tiek noteiktas Lietotāja/Partnera tiesības saņemt Pakalpojumu.

• Akreditācijas dati – Klienta elektroniskā pasta adrese, parole, vārds, uzvārds, nosaukums, tālruņa numurs.

II VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šī Līguma pilna un beznosacījuma pieņemšana (akcepts) saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir jebkuras darbības, lai izpildītu šajā Līgumā norādītos noteikumus, tai skaitā Pakalpojumu apmaksa, kā arī citas darbības, kas apstiprina personas nodomu izmantot Pakalpojumu.

2. No brīža, kad saņemtas pieejas Izpildītāja Vietnei, tiek uzskatīts, ka Lietotājs/Partneris ir iepazinies un piekritis šim Līgumam, un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uzskatāms, ka ar Izpildītāju uzsācis līgumattiecības saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā Līgumā un brīvi pieejami interneta tīmekļa vietnē: https://www.servix.lv.

4. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt vai papildināt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā. Aktuālā versija vienmēr ir pieejama Izpildītāja tīmekļa vietnē: https://www.servix.lv.

5. Izpildītājs var jebkurā laikā vienpusēji grozīt šī Līguma noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā tūlīt pēc to izvietošanas. Ja Lietotājs/Partneris nepiekrīt šādām izmaiņām, tam ir pienākums atteikties no pieejas Vietnei un pārtraukt izmantot Vietnes materiālus un Pakalpojumu.

6. Piedāvājumam, kas sniegts Vietnē, ir informatīvs raksturs, un tas nekādi nav uzskatāms par noslēgtu līgumu.

7. Lietotājs/Partneris piekrīt neveikt jebkādas darbības, kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu vai starptautiskajām tiesību normām, tai skaitā intelektuālā īpašuma, autora un/ vai citām blakus tiesībām, kā arī jebkādas darbības, kuras izraisa, vai var izraisīt Vietnes un Vietnes servisu normālas darbības traucējumus.

8. Vietnes materiālu izmantošana bez tiesību turētāja piekrišanas nav atļauta. Lai likumīgi izmantotu Vietnes materiālus, nepieciešams noslēgt licences līgumus (licenču iegūšana) no Tiesību turētājiem.

9. Lietotāja/Partnera komentāri un citi ieraksti Vietnē nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām.

10. Lietotājs/Partneris tiek brīdināts, ka Vietnes administrācija nav atbildīga par tā ārējo resursu apmeklējumiem, izmantojot atsauces uz ārējiem resursiem, kuras sastopamas Vietnē.

11. Lietotājs/Partneris piekrīt, ka Vietnes administrācija nav atbildīga, un tai nav tiešas vai netiešas saistības pret Lietotāju saistībā uz iespējamiem vai radītiem zaudējumiem vai kaitējumu, saistītiem ar jebkuru Vietnes saturu, autortiesību reģistrāciju un informāciju par šādu reģistrāciju, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami vai saņemti caur arējiem resursiem vai vietnēm, vai arī citiem Lietotāja kontaktiem, kuros tas stājies, izmantojot izvietoto Vietnē informāciju vai atsauces uz ārējiem resursiem.

12. Lietotājs/Partneris piekrīt tam, ka visi Vietnes materiāli un servisi vai jebkura to daļa var tikt papildināti ar reklāmu. Lietotājs piekrīt tam, ka Vietnes Administrācija nenes jebkādu atbildību, un tai nav nekādas saistības attiecībā uz šādu reklāmu. 


13. III PAKALPOJUMU TARIFI UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

14. Maksa par Pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar piemērojamajiem Izpildītāja Tarifiem, kas izvietoti tīmekļa vietnē: https://www.servix.lv

15. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Tarifus, paziņojot Lietotājam/Partnerim par to, ievietojot atbilstošu informāciju Izpildītāja Vietnē.

16. Izpildītāja Pakalpojumu apmaksas saistības tiek uzskatītas par izpildītām no naudas līdzekļu saņemšanas brīža Izpildītāja kontā vai Izpildītāja vietnei pieslēgto tiešsaistes maksājumu sistēmas elektroniskajā kontā.


17. IV PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

18. Izpildītājs sniedz visā līguma darbības laikā Lietotājam/Partnerim piekļuves tiesības Vietnei iekšējām vajadzībām vai Lietotāja/Partnera komercdarbībai ar noteikumu, ka tie neiekļauj pakalpojumu tiesību nodošanu trešajām personām.

19. Pasūtītāja pieeja Pakalpojumam notiek Interneta tīmeklī pēc reģistrācijas Vietnē, Lietotāja/Partnerim ievadot Reģistrācijas datus, kas atrodas : https://www.servix.lv

20. No brīža, kad saņemtas pieejas Izpildītāja Vietnei, tiek uzskatīts, ka Lietotājs/Partneris ir iepazinies un piekritis šim Līgumam, un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uzskatāms, ka ar Izpildītāju uzsācis līgumattiecības saskaņā ar šiem noteikumiem.

21. Par Izpildītāja Pakalpojumu sniegšanas sākuma datumu uzskatāms reģistrācijas datums Vietnē. Par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas datumu tiek pieņemts datums kurā Lietotājs/Partneris veic Reģistrācijas datu atcelšanas/izdzēšanas darbības.


22. V PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

23. Reģistrāciju Vietnē Lietotājs/Partneris veic patstāvīgi, norādot savus Akreditācijas datus.

24. Lietotājs/Partneris ir pilnībā atbildīgs par darbībām un/vai bezdarbību, kas novedušas pie savu akreditācijas datu un citas informācijas, kas individualizē sevi, atklāšanu, zaudēšanu, nolaupīšanu u.t.t., kā arī par trešo personu jebkurām darbībām un/vai bezdarbību, kuras izmanto Lietotāja/Partnera Akreditācijas datus.

25. Izmantojot Pakalpojumu, aizliegtas jebkādas darbības, kas vērstas nesankcionētas pieejas iegūšanai Izpildītāja servera resursiem, klientu personīgajiem Akreditācijas un citiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem, kas pieejami ar interneta palīdzību.

26. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam/Partnerim aizliegts veikt masveida biznesa, reklāmas un cita veida elektronisku ziņu izsūtīšanu, kas nav saskaņots (nav pieprasīts) ar informācijas saņēmēju pa e-pastu vai telekonferences grupām ar Izpildītāja tehnisko resursu palīdzību (“spam”). Par “spamu” netiek uzskatīts informācijas izsūtīšana ar saņēmēja piekrišanu un iespēju atteikties no abonēšanas. Par elektroniskajām ziņām tiek uzskatītas e-pasta vēstules, Skype un citi līdzīgi informācijas apmaiņas līdzekļi.

27. Aizliegta “spama” izplatīšana ar resursiem, kas nepieder Izpildītājiem, gadījumā ja ziņojumā tiek norādītas koordinātes (vietnes adrese, e-pasts u.t.t.), kuras atbalsta Izpildītājs.

28. Lietotājam/Partnerim Vietne jāizmanto tikai likumīgiem mērķiem un līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

29. Par informācijas saturu, kuru rada Lietotājs/Partneris, atbildīgs ir pats satura radītājs. Izpildītājs neveic iepriekšēju izvietotās un/vai izplatītās Pieteikuma/Piedāvājuma informācijas satura kontroli, bet gadījumos, kad šāda informācija ir pretrunā ar likumdošanu vai ētikas normām, Izpildītājam ir tiesības bloķēt vai arī izdzēst attiecīgos resursus bez brīdinājuma (nopietnu pārkāpumu gadījumos).

30. Lietotājs/Partneris apņemas Izpildītājam un trešajām personām neradīt kaitējumu programmnodrošinājumam, tehniskajiem un programmu līdzekļiem.

31. Lietotājs/Partneris apņemas ievērot Izpildītāja un/vai trešo personu programmnodrošinājuma un dokumentācijas autortiesības.

32. Izpildītājs nav atbildīgs par Lietotāja/Partnera un/vai trešo personu, kas izmanto tā Akreditācijas datus, augstākminētajām darbībām.


VI VIETNES IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

33. Vietne ļauj reģistrētiem lietotājiem veidot, rediģēt un pievienot informāciju savā personīgajā kontā. Tāpat vietnes lietotāji var pievienot savus pieteikumus uz nepieciešamajiem darbiem un tērzēt savā starpā, atstāt atsauksmes un likt atzīmes par veikto darbu. Vietnes Administrators atstāj sev tiesības labot vai izdzēst lietotāja iesniegto pieteikumu.

34. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus, izmantojot pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par visu informāciju kuru jūs iesniedzat, lai iekļautu vai nodotu ar vietnes www.servix.lv palīdzību. Jums ir jāpārliecinās, lai visi materiāli, kas nosūtīti ar vietnes www.servix.lv palīdzību, būtu likumīgi un godīgi. 

35. Konkrēti, jūs nedrīkstat izvietot vai pārsūtīt jebkādus materiālus ar vietnes www.servix.lv palīdzību, kuri:

35.1. ir krāpnieciski, negodīgi vai maldinoši;

35.2. ir nelikumīgi, ļaunprātīgi, neslavu rosinoši, draudoši, kaitīgi, vulgāri, neķītri vai citādi nevēlami, vai pārkāpj jebkādus likumus;

35.3. mudina uz rīcību, kas ir noziedzīgs nodarījums, noved pie civiltiesiskās atbildības vai kā citādi pārkāpj jebkurus piemērojamos likumus, normas un prakses kodeksu;

35.4. pārkāpj trešo personu autortiesības vai citas tiesības;

35.5. tehniski kaitīgi (ieskaitot, bez ierobežojuma, datoru vīrusi vai citas ļaunprātīgas programmatūras vai kaitīgus datus).


VII IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

36. Izpildītājam ir pienākums:

36.1. nodrošināt Pakalpojuma darbību, saskaņā ar šiem Noteikumiem, visu diennakti 7 dienas nedēļā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas (servisam ir jābūt pieejamam ne mazāk kā 90% no laika mēnesī), izņemot gadījumus, kas atrunāti šajā Līgumā.

36.2. ievērot Lietotāja/Partnera akreditācijas datu konfidencialitāti. Izpildītājam ir pieeja Lietotāja/Partnera informācijai ar mērķi tehniski nodrošināt Pakalpojuma darbību, kā arī ir tiesības pieejai tādai informācijai, kad tiek saņemtas trešo personu pretenzijas, kas ir pretlikumīgas un/vai kaitniecīga, kā arī citām Lietotāja/Partnera darbībām, kas nodara kaitējumu Izpildītājam un/vai trešajām personām. Izpildītājam ir tiesības nodot augstākminētos datus tikai kompetentām valsts iestādēm gadījumos, ko paredz LR likumdošana. Lietotāja/Partnera datu rezerves kopēšana ar mērķi novērst informācijas zaudēšanu, nav uzskatāms par Lietotāja/Partnera informācijas konfidencialitātes pārkāpumu.

37. Izpildītājam ir tiesības:

37.1. Apstādināt Pakalpojuma darbību, lai veiktu nepieciešamos plānotos profilaktiskos un remontdarbus Izpildītāja tehniskajiem resursiem, kā arī neplānotu darbu veikšanai avārijas situācijās.

37.2. Pārtraukt Pakalpojuma darbu, ja tas, konkrēti, saistīts ar informācijas-transporta kanālu izmantošanas neiespējamību, kas nav Izpildītāja personīgie resursi, vai trešo personu darbības un/vai bezdarbības dēļ, ja tas tieši ietekmē Pakalpojuma darbību, tai skaitā avārijas situācijas gadījumā. Izpildītājs nekādi nav atbildīgs Lietotāja/Partnera priekšā un neatlīdzina Lietotājam/Partnerim jebkādus zaudējumus un/vai negūto peļņu, tai skaitā Lietotāja/Partnera un/vai trešo personu zaudējumus akreditācijas datu izpaušanas, nozaudēšanas vai nolaupīšanas gadījumā, kā arī gadījumos kad radušās vai kas var rasties Lietotājam/Partnerim kavēšanās dēļ, pārtraukumiem darbā, kad nav iespējams pilnvērtīgi izmantot Izpildītāja resursus un pakalpojumus, kas radušies augstāk minēto iemeslu dēļ.

37.3. Veikt izmaiņas un papildinājumus šiem Noteikumiem un Tarifiem, publicējot šīs izmaiņas un papildinājumus Izpildītāja Vietnē.

37.4. Atjaunināt Pakalpojuma un Vietnes saturu, funkcionālās iespējas un lietotāju interfeisu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Pie tam Izpildītājs pieņems visus saprātīgos mērus, lai šādu atjauninājumu darbus veiktu ārpus darba laika, brīvdienās un/vai svētku dienās, lai maksimāli izvairītos no pārtraukumiem Pakalpojuma darbībā.

37.5. Gadījumos, kad tiek lauzts Līgums vai pārtraukta pakalpojumu sniegšana Lietotājam/Partnerim, Izpildītājam ir tiesības bez Lietotāja/Partnera brīdināšanas un saskaņošanas ar to izdzēst visus Lietotāja/Partnera datus no Vietnes bez iespējas tos atjaunot. Izpildītājs atbrīvojas no jebkādām saistībām, kas saistītas ar Lietotāja/Partnera Datiem. Pēc Lietotāja/Partnera rakstiska pieprasījuma, šī Līguma darbības laikā, Lietotāja/Partnera dati var tikt lejupielādēti no Izpildītāja servera un nodoti Lietotājam/Partnerim. Par lejupielādes formātu un tādu darbu veikšanas izmaksām puses vienojas atsevišķi.

37.6. Gadījumā, ja ir informācija par trešo personu, Lietotāju/Partneru Akreditācijas datu izmantošanu, Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā un bez Lietotāja/Partnera iepriekšējas brīdināšanas pēc saviem ieskatiem izdzēst, bloķēt vai piespiest izmainīt šos Akreditācijas datus.

38. Izpildītājam ir tiesības atsaukties uz Lietotāju/Partneri, kā uz Vietnes un/vai Pakalpojumu lietotāju jebkurā formā un uz jebkura nesēja (tai skaitā Vietnē un jebkurā citā vietnē un/vai Izpildītāja reklāmas materiālos). 

39. Izpildītājam ir tiesības apstādināt vai bloķēt Lietotāja/Partnera konta darbību gadījumos, kad tas ir pārkāpis šo Līgumu un vai noteikumus.

40. izpildītājam ir tiesības veikt Pakalpojumu apmaksas uzskaiti.

 

VIII LIETOTĀJA / PARTNERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 


41. Lietotājam/Partnerim ir pienākums:

41.1. sniegt Izpildītājam nepieciešamos tehnisko datus un citu informāciju, kas nepieciešama pienācīgai pakalpojumu sniegšanai šī Līguma ietvaros;

41.2. sniegt Izpildītājam nepieciešamo sadarbību pakalpojumu sniegšanas procesā šī Līguma;

41.3. nenodot savus Akreditācijas datus trešām personām bez saskaņošanas ar Izpildītāju, izņemot saviem darbiniekiem/pārstāvjiem;

41.4. neizmantot trešo personu Akreditācijas datus;

41.5. izmantojot Vietni un/vai Pakalpojumus ievērot šī Līguma noteikumus;

41.6. pēc Izpildītāja pieprasījuma veikt savu paroļu nomaiņu, pretējā gadījumā Izpildītājam ir tiesības Lietotāja/Partnera paroles nomainīt piespiedu kārtā;

41.7. savlaicīgi apmaksāt Izpildītāja sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma III daļu;

41.8. patstāvīgi un saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar autora un citām blakustiesībām materiālos, kas tiek sniegti Izpildītājam un/vai patstāvīgai publicēšanai;

42. Gadījumā, ja Izpildītājam no trešo personu puses, tai skaitā no tiesību turētāju puses, tiek iesniegtas pretenzijas un/vai prasības, Lietotājam/Partnerim patstāvīgi jāatrisina šīs prasības un/vai pretenzijas un no saviem līdzekļiem jāatlīdzina visus radušos zaudējumus Izpildītājam, kas radušies to sakarā;

43. Partnerim ir pienākums patstāvīgi pārtraukt sava darbinieka/pārstāvja pilnvaras attiecībā uz iespēju izmantot Izpildītāja Pakalpojumus. Lietotājam/Partnerim nav tiesību atsaukties uz savu atbildības trūkumu (vienlīdz vainu) par savu darbinieku/pārstāvju darbībām to pilnvaru pārtraukšanas gadījumā (jebkādu tiesisku attiecību starp Partneri un darbinieka/pārstāvja pārtraukšanas gadījumā).

44. Lietotājs/Partneris ir iepazinies un piekrīt šī Līguma noteikumiem un Tarifiem, kas publicēti Interneta vietnē: https://www.servix.lv.

45. Lietotājs/Partneris apņemas regulāri veikt Tarifu izmaiņu pārbaudi Izpildītāja Vietnē un nevar atsaukties uz savu neinformētību par šādu izmaiņu veikšanu.

46. Lietotājs/Partneris piekrīt, ka nevar atsaukties uz nespēju saņemt no Izpildītāja pakalpojumus, vai atteikties no Izpildītāja pakalpojumiem, tādēļ ka nepiekrīt šī Līguma noteikumiem, Tarifiem, tā iemesla dēļ, ka tie nav noformēti rakstiski un nav apliecināti ar Pušu parakstiem un zīmogiem.

47. Lietotājs/Partneris bez ierunām piekrīt un apstiprina, ka jebkura Izpildītāja Pakalpojuma, kas veikti ar Izpildītāja Vietnes palīdzību, sniegšanas pietiekams un likumīgs pierādījums ir statistiskie dati par Lietotāja/Partnera saņemtajiem Pakalpojumiem, ko veido Izpildītāja Vietnes programmnodrošinājums.

48. Lietotājs/Partneris piekrīt uz norādīto e-pastu vai telefona numuru saņemt no Izpildītāja e-pasta adresēm, informatīvos paziņojumus par notikumiem Izpildītāja kompānijā, Izpildītāja pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu informāciju, to starp reklāmu.

49. Lietotājs/Partneris atzīst un piekrīt, ka komandas došanas fakts (peles klikšķis vai taustiņa nospiešana, informācijas ievade u.c. darbības) izmantojot Izpildītāja sniegtos Reģistrācijas datus Izpildītāja Vietnē, izmantojot iesniegtos Akreditācijas datus, nozīmē netiešas Lietotāja/Partnera darbības, lai autorizētos, nosaukuma, satura, cenas un Pakalpojuma sniegšanas grafika saskaņošanu, vai citām darbībām, kas asociējamas ar Pieteikumu (visas darbības kas veiktas izmantojot Lietotāja/Partnera Akreditācijas datus uzskatāmas par paša Lietotāja/Partnera darbībām, kas ir neapstrīdams pierādījums par klienta vēlmi veikt šādas darbības).


 

IX KONFIDENCIĀLĀ INFORMĀCIJA

50. Lietotāja Akreditācijas un Personīgos datus, kas norādīti šī Līguma X sadaļā, puses uzskata par Konfidenciālu informāciju. Partneris un Izpildītājs apņemas Konfidenciālo informāciju bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas nenodot trešajām personām.

51. Viena puse apņemas otrai Pusei ziņot par nesankcionētu Lietotāja Akreditācijas datu izpaušanu. Izpildītājs, gadījumā ja tam ir pamatotas aizdomas par iespējamu Lietotāja Akreditācijas datu izpaušanu, ir tiesīgs no Partnera pieprasīt apstiprinošu informāciju par personām, kurām Partneris ir uzticējis Akreditācijas datus. Gadījumā, ja šīm Partnera personām ir pārtraukta pamatota Pakalpojuma izmantošana līdz ar Partnera izsniegto pilnvaru pārtraukšanu, darba attiecību pārtraukšanu ar darbiniekiem, citiem iemesliem un pēc tam, kad atklājies Akreditācijas datu atklāšanas fakts, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izmainīt Partnera/Lietotāja Akreditācijas datus, lai novērstu to tālāku nesankcionētu izplatīšanu un izmantošanu, ar tam sekojošu paziņojumu Lietotājam.

52. Gadījumā ja Izpildītājs konstatējis, ka Partneris izpaudis Akreditācijas datus, Izpildītājam ir tiesības (bet ne pienākums) pieprasīt Partnerim apmaksāt zaudējumus Pakalpojumu izmaksu apmērā, kurus saņēmušas trešās personas (persona), izmantojot Partnera Akreditācijas datus. Šādā gadījuma Partnerim zaudējumus jāapmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs izrakstījis attiecīgu rēķinu. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti Partnerim Konfidenciālas informācijas atklāšanas gadījumā, kas nav notikusi Izpildītāja vainas dēļ.

 

X PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

53. Ja saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājs saņem no Lietotāja/Partnera fizisku personu datus, tad Izpildītājs apņemas personu datus apstrādāt stingri saskaņā ar personas datu apstrādes principiem un noteikumiem, kā to paredz LR likumdošana. Lietotājs nodod Izpildītājam personīgos datus ar mērķi saņemt Pakalpojumus, kas norādīti šajā Līgumā un uztic Izpildītājam to apstrādi, kas tiek veikta, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez tādu līdzekļu izmantošanas, ieskaitot personas datu ieguvi, ierakstu, sistematizāciju, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, izmainīšanu), izņemšanu, izmantošanu, nodošanu (sniegšanu, pieeju), depersonalizāciju, bloķēšanu, izdzēšanu, iznīcināšanu.

54. Izpildītājs nodrošina visu LR likumdošanas un citu normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz fizisku personu datiem, kas saņemti no Lietotāja/Partnera.

55. Izpildītājs no Lietotāja saņemtos fizisko personu datus izmanto tikai, lai sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar šo Līgumu.

56. Izpildītājam ir pienākums ievērot visas likumdošanas un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi un to nodošanu Partnerim. Visi personīgie dati, kurus Izpildītājs saņem no Lietotāja/Partnera, tiek uzskatīti kā saņemti likumīgā ceļā, ievērojot likumdošanu par personu datiem.

57. Partneris atzīst, ka, ja ir pārkāpis personu datu aprites kārtību, tas neuzliek Izpildītājam jebkādu atbildību un liedz Lietotājam tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam attiecībā personu datu režīma pārkāpšanu, ja tikai šādu pārkāpumu nav nodarījis Izpildītājs gadījumā, ja Partneris ir ievērojis visas personu datu aprites likumdošanas prasības.


 XI PUŠU ATBILDĪBA

58. Attiecībā uz jautājumiem, kas nav noregulēti šajā Līgumā, kā arī rodoties strīdus situācijām to pildot, Puses vadās pēc LR likumdošanas.

59. Lietotājs/Partneris nes atbildību par jebkurām savām darbībām un/vai bezdarbību, kā apzinātām, tā arī neapzinātām, tāpat arī par jebkurām citu personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, kas saistīti ar informācijas izvietošanu un/vai publicēšanu Interneta tīklā, saņemšanu trešām personām, izmantojot Izpildītāja resursus, darbībām un/vai bezdarbību, kas izraisīja un/vai var izraisīt jebkādu LR likumdošanas pārkāpumu, kā arī par jebkuru nodarītu kaitējumu Izpildītājam iepriekš minētās darbības un/vai bezdarbības dēļ. Izpildītājs nenes atbildību par šādām Lietotāju/Partneru vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus darbībām un/vai bezdarbību, kā arī šādu darbību un/vai bezdarbības sekām.

60. Lietotājs/Partneris atbild par jebkurām savām un/vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, nelikumīgām darbībām un/vai bezdarbību, kuras rada jebkādu kaitējumu Izpildītājam, ieskaitot uzņēmuma reputācijas zaudēšanu, un tam ir pienākums atlīdzināt Izpildītājam visus zaudējumus.

61. Izpildītājs ir atbildīgs Lietotāja/Partnera priekšā par apmaksāto, bet nesaņemto Pakalpojumu.

62. Izpildītājs neatbild Lietotāja/Partnera priekšā finansiāli un neatgriež Lietotājam/Partnerim nomaksātos naudas līdzekļus šī Līguma ietvaros, gadījumā ja Pakalpojumi netika sniegti Lietotāja/Partnera vainas dēļ, piemēram, šo Noteikumu pārkāpumu dēļ.

63. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pienākumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu saskaņā ar šo Līgumu, ja tā ir radusies dabas parādību dēļ, objektīvu ārējo faktoru darbības dēļ un citu nepārvaramu apstākļu dēļ, par kuriem Puses neatbild, un, kuru negatīvo ietekmi tām novērst nav bijis iespējams.

64. Izpildītājs nav atbildīgs par nespēju pildīt saistības saskaņā ar Līgumu, kā arī jebkādu kaitējumu, kas radušies dēļ:

64.1. Lietotāju/Partneru nelikumīgas darbības Interneta tīklā, kuru mērķis ir pārkāpt informācijas drošību vai Vietnes normālu funkcionēšanu;

64.2. Vietnes darbības traucējumi, ko izraisījušas kļūdas kodā, datorvīrusi un citi nepiederoši koda fragmenti no Vietnes;

64.3. ja nav Interneta savienojuma (nav iespējas izveidot, pārtraukts u.c.) starp Lietotāja/Partnera serveri un Vietnes serveri;

64.4. veicot valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī citu organizāciju aktivitātes operatīvās-izmeklēšanas pasākumu sistēmas ietvaros;

64.5. valsts regulējumu (vai citu organizāciju regulējumu) izveide saimnieciskai darbībai komercorganizācijām internetā un / vai izveidojot norādītajam subjektam vienreizīgu ierobežojumu, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līguma izpildi;

64.6. citos gadījumos, kas saistīti ar Interneta lietotāju un/vai citu subjektu darbībām (bezdarbību), kas vērstas uz vispārējās situācijas pasliktināšanos izmantojot Interneta tīklu un/vai datoriekārtas, kas pastāvēja uz Līguma noslēgšanas brīdi.

65. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pienākumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu saskaņā ar šo Līgumu, ja tā ir radusies dabas parādību dēļ, objektīvu ārējo faktoru darbības dēļ un citu nepārvaramu apstākļu dēļ, par kuriem Puses neatbild, un, kuru negatīvo ietekmi tām novērst nav bijis iespējams.

 

XII STRĪDU ATRISINĀŠANA

66. Gadījumā, ja strīdus starp Pusēm nav iespējams izšķirt sarunu ceļā, tie tiek risināti tiesiskā ceļā, saskaņā ar Latvija Republikas likumdošanu.

 

XIII CITI NOTEIKUMI

67. Līgums stājas spēkā no brīža, kad tiek akceptēts šis Līgums saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

68. Līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku, un var tikt lauzts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un LR esošo likumdošanu.

69. Izbeidzoties šim Līgumam uz jebkura pamata, Puses apņemas 10 (desmit) dienu laikā no līguma pārtraukšanas datuma veikt savstarpējos galīgos norēķinus.

70. Visus iespējamos strīdus, kas rodas no esošā Līguma vai kas saistīti ar to, tiek risināti saskaņā ar esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

71. Bezdarbība no Izpildītāja puses, gadījumā, ja kāds no Lietotājiem pārkāpis Līguma noteikumus, Izpildītājam neatņem tiesības veikt attiecīgas darbības vēlāk, lai aizsargātu savas intereses un Vietnes materiālu autortiesības, kuras tiek aizsargātas saskaņā ar LR likumdošanu.

72. Ja tiesa atzīst kādu no Līguma noteikumu daļām par spēkā neesošu vai tas nav izpildāms piespiedu kārtā, tad tas nav saistošs, lai atzītu par spēkā neesošiem citus šī Līguma noteikumus.

 

XIV NOLĪGUMS LIETOTĀJIEM

73. Portāls www.servix.lv ir informējis katru dalībnieku par noteikumiem sazinoties vienam ar otru, bet mēs tomēr nevaram garantēt pilnīgu šo noteikumu ievērošanu.

74. Izmantojot portālu servix.lv jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs nerekomendējam konkrētu autoservisu, kas atrodams mūsu vietnē. Mēs neesam pārbaudījuši visu šo autoservisu darba kvalitāti. Visas atsauksmes tiek veidotas tikai uz vietnes lietotāju un Google lietotāju, kas jau ir izmantojuši attiecīgā autoservisa pakalpojumus, subjektīvu atzinumu pamata. Jūs pilnībā atbildat par darba vai saņemtā pakalpojuma kvalitātes pārbaudi. Ja nolemsiet izmantot kāda autoservisa pakalpojumus, atsaucoties uz atsauksmēm, vai kādu citu informāciju mūsu vietnē, jūs to darāt pilnībā uz savu atbildību.

75. Izmantojot portālu servix.lv, jūs atzīstat un piekrītat tam, ka visa informācija par remontdarbiem ko jūs atstājat vietnē, ir tikai orientējoša rakstura. Izvēloties konkrētu autoservisu, mēs rekomendējam jums detalizēti atrunāt visus veicamos darbus, laika grafikus un cenas. Kompānija SIA “Servix Grupa” nav kāda līguma puse līgumam, kuru jūs varat noslēgt starp sevi un autoservisu.

 

XV NOLĪGUMS PARTNERIEM

76. Izmantojot portālu www.servix.lv, jūs atzīstat un piekrītat tam, ka pieteikumi jūsu piedāvātajiem pakalpojumiem var būt ierobežoti. SIA “Servix Grupa” negarantē kādu noteiktu skaitu klientu jūsu servisam ar portāla www.servix.lv palīdzību.

77. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs nepārbaudām visu pieteikumu, kuri tiek izvietoti portālā, detaļas. Mēs esam palūguši visus lietotājus izmantot Pakalpojumus atbildīgi, bet nevaram garantēt pieprasījuma vai izpildāmo darbu precizitāti, godīgumu un kvalitāti.

78. Reģistrējoties vietnē www.servix.lv, jūs piekrītat tam, ka autoīpašniekiem, kuri ir saņēmuši jūsu pakalpojumus, ir iespēja novērtēt jūsu darbu ar atzīmi, kā arī atstāt atsauksmes, kuras turpmāk būs pieejamas visiem. SIA “Servix Grupa” nekādi neatbild par informāciju, kuru ierakstījuši automašīnu īpašnieki.

79. Gadījumā, ja starp automašīnas īpašnieku un autoservisu rodas strīds, nesaprašanās, apvainojumi u.c., jūs varat griezties pie Servix Grupa SIA pārstāvjiem un iesniegt sūdzību par pārkāpumu.

80. Jūs piekrītat ievērot esošos vietnes www.servix.lv lietošanas noteikumus un uzvedības normas attiecībā pret automašīnu īpašniekiem, autoservisiem, kā arī administrāciju.

81. Izmantojot portālu www.servix.lv, jūs atzīstat un piekrītat tam, ka vietnes www.servix.lv administratoram būs tiesības laicīgi vai pilnībā apstādināt pieeju profilam, gadījumā, ja mums būs citu lietotāju dēļ , pamats uzskatīt, ka jūs nespējat pildīt savus pienākumus. Šajā gadījumā SIA ”Servix Grupa” nav pienākuma atgriezt samaksu, ko esat veikuši par mūsu pakalpojumiem.

82. Jūs pilnībā esat atbildīgi par veicamo darbu kvalitāti, kā arī remontā izmantotajām detaļām, mehānismiem, mezgliem, izejvielām.

 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:

Sia "Servix Grupa" nekādā gadījumā nav atbildīgs jūsu vai Partnera priekšā par veiktajiem darbiem vai arī citām darbībām. Reģistrējoties vietnē www.servix.lv kā Partneris, veicot darbus, jūs visā pilnībā atbildat par paveikto darbu un izmantotajiem materiāliem. SIA “Servix Grupa” nekādi neatbild un tiek atbrīvota no jebkādām pretenzijām un zaudējumiem, kas jums var rasties vai tikt nodarīti veicot darbus.


Lietotājs/Partneris apstiprina, ka ir iepazīstināts ar visiem esošajiem Nolīguma punktiem, un bez iebildumiem tos pieņem.

https://www.servix.lv/